O PROJEKCIE

Projekt „Śląscy Seniorzy XXI wieku na TOPie!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cel

Celem głównym projektu jest zmniejszenie marginalizacji osób starszych oraz zwiększenie ich aktywności społecznej poprzez różne formy edukacji. Zróżnicowane pod względem tematycznym zajęcia, zaktywizują osoby starsze oraz wyposażą je w umiejętności efektywnego działania w społeczności lokalnej, również większego zaangażowania jako wolontariuszy

Cele szczegółowe:

 • promowanie aktywnego udziału osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie poprzez wyposażenie w wiedzę i kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia roli Liderów inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami projekty lokalne. Celem Akademii Lidera jest aktywizacja śląskich seniorów oraz zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów: instytucji kultury i bazy sportowej;
 • dostarczenie seniorom wiedzy i wykształcenie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii oraz przełamywanie lęku związanego z codziennym korzystaniem z tych technologii,
  a tym samym zapobieganie e-wykluczeniu osób starszych;
 • wykształcenie potrzeby systematycznego korzystania z różnorodnych form aktywności ruchowej poprzez umożliwienie stałego uczestnictwa osób starszych
  w zajęciach fitness;
 • stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w formie działalności grupy teatralnej stworzonej przez osoby powyżej 60 roku życia oraz doskonalenie zdolności twórczych osób starszych poprzez udział w zajęciach artystycznych. Ożywienie miejskiej bazy kulturalnej przez Seniorów i dla Seniorów,
 • zwiększenie świadomości seniorów w zakresie konieczności wyodrębniania przestrzeni publicznej, w której wspólnie z osobami młodymi mogliby rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a przez to autentycznie promować współpracę międzypokoleniową

Uczestnicy

Bezpośrednimi odbiorcami działań są osoby po 60. roku życia, zamieszkałe na terenie całego województwa śląskiego.

Działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia stacjonarne:

 • Kurs komputerowy podstawowy (40 godz.)
 • Kurs komputerowy średniozaawansowany (40 godz.)
 • Kurs komputerowy zaawansowany (40 godz.)
 • Kurs nowoczesne technologie (40 godz.)
 • Kurs fotograficzny, cyfrowa obróbka foto/video (40 godz.)
 • Zajęcia fitness (40 godz.)
 • Zajęcia artystyczne „Z papieru wyczarowane” (40 godz.)
 • Zajęcia teatralne (40 godz.)
 • Akademia Lidera

Ponadto uruchomiona zostanie platforma e-learningowa, a wraz z nią pięć szkoleń:

 • bezpieczeństwo w Internecie,
 • komunikacja i asertywność w relacjach społecznych,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku w świecie rzeczywistym i wirtualnym,
 • zdrowy styl życia seniora,
 • kompendium pracy z komputerem w domu.

Czas trwania projektu:

marzec – grudzień 2015 r.